Skip to product information
1 of 2

Jing Tang Herbals (Online)

Jing Tang Herbals: Sheng Mai Yin 0.5g capsule (200 capsule bottle)

Jing Tang Herbals: Sheng Mai Yin 0.5g capsule (200 capsule bottle)

Formula Code: A3012
TCVM Principles:

Tonify Qi and Nourish Yin

Classical Antecedent:

Sheng Mai San from Nei Wai Shang Bian Huo Lun (Clarifying Doubts abut Injury from Internal and External Causes) written by Li Ao in 1247.
View full details